Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji, kryteria, punktacja

Rekrutacja w roku 2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (teczka kandydata) będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. Kandydaci, którzy wypełnili formularz rekrutacyjny, muszą dostarczyć również teczkę kandydata.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca 2022 r.
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 1 sierpnia 2022 r.

W terminie od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 22 sierpnia 2022 r. w postepowaniu uzupełniającym. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do 23 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja nie ustala dodatkowych kryteriów i progów punktowych. Nie będą organizowane również egzaminy i testy kompetencyjne.

W czasie trwania wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią dokumenty prosimy wysyłać do szkoły drogą elektroniczną.

W formularzu rekrutacyjnym należy wypełnić wszystkie rubryki, wygenerować go klikając „wyślij formularz”, następnie wydrukować i podpisać. Taki podpisany dokument można zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i wysłać na email: rekrutacja@lopinczow.pl

Formularz zgłoszeniowy – link do pobrania.

Przedmioty, rozszerzenia

  • każdy uczeń czteroletniego liceum wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
  • każdy uczeń realizuje program nauczania dwóch języków obcych: j. angielski w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (obowiązkowy dla wszystkich uczniów) oraz drugi język do wyboru j. rosyjski, j. niemiecki (od podstaw lub kontynuacja).

Punktacja

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym (Dz. U. 2019r. poz. 1737) – maksymalnie 200 pkt) w tym:

1)  max 100 punktów – punkty uzyskane w przeliczeniu wyniku procentowego egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o  wynikach egzaminu.

W postępowaniu rekrutacyjnym w latach szkolnych 2022/2023 wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 język polski, matematyka – mnoży się przez 0,35,

język obcy nowożytny –  mnoży się przez 0,3.

2)  max 72 punkty – punkty uzyskane za oceny  na świadectwie ósmoklasisty

z języka polskiego   max. za ocenę celującą 18pkt.

z matematyki            max. za ocenę celującą 18pkt.

z I przedmiotu           max. za ocenę celującą 18pkt.

z II przedmiotu          max. za ocenę celującą 18pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 [§ 4 Rozporządzenia MEN z dn. 21 sierpnia 2019 r.( Dz. U. 2019r.  poz. 1737 § 4);  Art. 134 ust. 2 pkt 2, art.135 ust. 4 pkt 1, art.137 ust.6 pkt 2, art.139 ust.2 pkt 2, art.140 ust.3 pkt3 i art. 143 ust.3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe] przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, według następujących wartości:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

3)  max  18 pkt– za szczególne osiągnięcia edukacyjne w zawodach wiedzy (§ 6.1 , § 6.2)

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 2, art.137 ust.6 pkt 3, art.139 ust.2 pkt 3, art.140 ust.3 pkt 4  i art. 143 ust.3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, za:

Uzyskanie w zawodach wiedzowych, będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanymi przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

Uzyskanie w zawodach wiedzowych, będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejami o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

Uzyskanie w zawodach wiedzowych, będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanymi przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Uzyskanie w zawodach wiedzowych, będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzowych innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzowych, artystycznych i sportowych, o których mowa w §1.1 pkt3, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Aby za wymienione osiągnięcia kandydat mógł otrzymać punkty, musi ono zostać wpisane  na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

1)  3 punkty – w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit.b, art.135 ust. 4 pkt 3 lit.b, art.137 ust.6 pkt 4 lit.b,  art.140 ust.3 pkt 5 lit.b i art. 143 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy-Prawo oświatowe

2)  7 punktów –  świadectwo ukończenia szkoły  z wyróżnieniem, o którym mowa w art. ustawy, przyznaje się 7 punktów ( art. 134 ust. 2 pkt 3, art.135 ust. 4 pkt 2, art.137 ust.6 pkt 3, art.139 ust.2 pkt 3, art.140 ust.3 pkt 4 i art. 143 ust.3 pkt 3 ustawy-Prawo oświatowe)

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty , oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów

(§ 13.1 Rozporządzenia MEN z dn. 21.08.2019 r. Dz. U. 2019r.  poz. 1737)